Algemene voorwaarden

schuine vogel
Rectangle

Algemene voorwaarden (versie 21 juli 2022) Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door Hart & Baan.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdracht: de tussen Hart & Baan en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Hart & Baan geleverde diensten.
  Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Hart & Baan wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Hart & Baan is geaccepteerd voor begeleiding door Hart & Baan.

Artikel 2 Grondslag van de offerte en de opdracht

 1. Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste contact met een adviseur van Hart & Baan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. Het kennismakings-/coachgesprek wordt wel in rekening gebracht. Echter om risicoloos te kunnen ontdekken of de manier van coachen de cliënt ligt, wordt er niets in rekening gebracht als de cliënt er na het gesprek voor kiest om niet door te gaan. Gaat de cliënt wel door, dan wordt dat eerste coachgesprek in rekening gebracht. Dat geldt ook als de vraag naar tevredenheid van de cliënt in het kennismakings-/coachgesprek naar tevredenheid opgelost is.
 2. Offertes van Hart & Baan zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt.De opdrachtgever en/of de cliënt verplichten zich vooraf opgave te kunnen doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt.
  Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken, die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Hart & Baan de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.
 3. Hart & Baan behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Hart & Baan de opdrachtgever daarvan meteen op de hoogte stellen.
 4. Hart & Baan heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  Voorts is Hart & Baan niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hart & Baan is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Hart & Baan kenbaar behoorde te zijn.
 5. Een opdracht tot begeleiding door Hart & Baan komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Hart & Baan.
  Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 6. De door Hart & Baan aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

Artikel 3 Tarieven

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Hart & Baan gehanteerde tarieven exclusief BTW.
 2. De honorering die Hart & Baan zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
 3. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf. Bij trajecten aangemeld door het UWV en bij overige trajecten als dit vooraf schriftelijk vastgelegd is, kunnen reiskosten wel vergoed worden.
 4. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Hart & Baan de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.
 5. Indien Hart & Baan bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 2 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Hart & Baan en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De lopende begeleiding zullen in dat geval worden afgemaakt onder de eerder overeengekomen voorwaarden.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het volledige honorarium dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Hart & Baan.
 2. Klachten over facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Hart & Baan te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom zonder dat Hart & Baan gehouden is die kosten nader te verklaren.
 4. Hart & Baan is gerechtigd om zijn begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

a. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Hart & Baan geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en gedragscode

 1. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Hart & Baan dient zich te houden aan zijn privacyreglement. Dit reglement staat op de site en is op te vragen bij Hart & Baan.
 2. Indien en voor zover Hart & Baan schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.
 3. Hart & Baan verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement consulenten. Deze gedragscode staat op de site van Hart & Baan en op de site van het Noloc (www.noloc.nl)

Artikel 7 Klachten

a. Hart & Baan staat voor kwaliteit en plezierig werken. Ondanks de beste intenties kan er toch iets mis gaan. Als onze dienstverlening of gedrag niet naar uw wens is, horen wij dit graag . Wij zullen uw klacht serieus nemen en kijken hoe we deze naar tevredenheid kunnen oplossen. Heeft u een ernstige klacht, dan verzoeken we u uw klacht schriftelijk in te dienen. Een onafhankelijk persoon zal dan uw klacht behandelen. In het klachtenreglement van Hart & Baan staan de procedure en uw rechten volledig beschreven. Dit reglement staat op de site en is op te vragen bij Hart & Baan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Hart & Baan is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Hartbaan gegeven adviezen.
 2. Hart & Baan is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
 3. De aansprakelijk voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Hart & Baan voor zijn dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
 4. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij zijn aanspraken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Hart & Baan kenbaar te maken.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. De door Hart & Baan uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt zelf en na akkoord van de cliënt eventueel ook bestemd voor inzage door de opdrachtgever.
 2. Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan cliënt en opdrachtgever is voorafgaande toestemming van Hart & Baan nodig.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Bij persoonlijke coaching of begeleiding is de gecoachte te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, of op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht als beëindigd beschouwd, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt die door alle partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door een zakelijke opdrachtgever, heeft Hart & Baan vanwege ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende periode met een maximum van 2 maanden.
 4. Hart & Baan is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:
  – de opdrachtgever in verzuim is;
  – de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
  – opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
  – cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.
 5. In bovengenoemde gevallen volgens artikel 10 lid d is de opdrachtgever tegenover Hart & Baan schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.
 6. Wanneer Hart & Baan door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Hart & Baan blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen.Indien de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Hart & Baan deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen Hart & Baan en de cliënt en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat