Privacyverklaring

schuine vogel
Rectangle

Privacyverklaring (versie 21 juli 2022)

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-07-2022.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hart&Baan,KvKnummer 08159509

Adres: Deventerstaat130-J,7321CDApeldoorn Telefoon: 06-47776035

Mail: info@hartenbaan.nl

Het gebruik van persoons gegevens door Hart&Baan

Hartebaan verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en tijdens de coaching. Daarnaast kunnen wij soms uw persoonsgegevens verkrijgen bij aanmelding via uw werkgever.

Persoonsgegevens

Hart & Baan verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Gemaakte opdrachten
 • CV
 • Gegevens in een plan van aanpak (coachingsvragen – mogelijke methodiek)
 • Notities van wat we in de coaching bespreken

Doeleinden

Hart & Baan verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Incidenteel rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

• Benchmarking; Facturering; Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; Het incidenteel op de hoogte kunnen houden van relevante waardevolle ontwikkelingen en het geven van relevante tips, ook na het afronden van de coaching; Het kunnen voeren van geschillen; Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hart & Baan hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Hart & Baan persoonsgegevens uitwisselen. Hart & Baan kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of incidenteel ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hart & Baan aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hart & Baan zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Hart & Baan gebruikt Office 365 voor bedrijven voor opslag van de persoonsgegevens. Office 365 voor bedrijven slaat die data binnen de EER op. Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen. Daarnaast is Office 365 voor bedrijven “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Hart & Baan zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De gespreksnotities worden na 2 jaar vernietigd.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Hart & Baan zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hart & Baan passende beveiligingsmaatregelen genomen. Alle gegevens worden versleuteld verzonden. Handgeschreven gespreksnotities worden in de kluis bewaard en na de bewaartermijn op kantoor versnipperd.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, gespreksnotities en eventuele app, om u zeer incidenteel gepersonaliseerde informatie en soms aanbiedingen aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om Hart & Baan een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hart & Baan verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Hart & Baan, Deventerstaat130-J, 7321CD Apeldoorn.

Telefoon: 06-47776035

Mail: info@hartenbaan.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hart & Baan, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingenprivacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-7-2022.

Hart & Baan kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Download hier de privacyvoorwaarden in PDF formaat